BOS-opleiding cursusjaar 2016-2017

In het cursusjaar 2016/2017 organiseren wij opnieuw een opleiding voor vakoverstijgend Begeleider Op School.

De Begeleider Op School (BOS) is een docent die nieuwe of onervaren collega's en studenten begeleidt bij hun professionalisering.
De BOS heeft zich de afgelopen tijd ontwikkeld tot een middenkaderfunctionaris, die bij de begeleiding van studenten en docenten contacten onderhoudt met directie, lerarenopleidingen, sectievoorzitters en vakcoaches. Op sommige scholen fungeert de BOS ook als coach van de vakcoaches. Op dit moment vinden op een aantal scholen inductietrajecten plaats voor nieuwe docenten. Bij deze door de overheid gestimuleerde trajecten spelen gecertificeerde BOSsen een essentiële rol.


Doelgroep

De BOS-opleiding is bestemd voor ervaren docenten die vakoverstijgend onervaren collega’s of studenten op hun school gaan begeleiden. Voorwaarde voor het volgen van het traject is dat de cursist een of meerdere studenten/docenten begeleidt.

Doelen van de opleiding

Aan het eind van deze opleiding heeft de BOS zich een heel arsenaal aan vaardigheden eigen gemaakt. Te denken valt aan: observatietechnieken, feedback geven, reflective coaching, omgaan met weerstand, gesprekstechnieken en videoanalyse. De BOS is voldoende geëquipeerd om studenten en beginnende docenten te begeleiden in hun professionaliseringsproces.

De opleiding heeft de volgende kenmerken:

· Opdoen van praktijkervaring
Aan de hand van ervaringen uit de praktijk bouwt de BOS efficiënte coachingsroutines op en wordt de leer/werkcontext van de BOS en van de gecoachte docent(en) verhelderd.
· Betekenisgericht leren
De BOS reflecteert op de eigen ervaringen en verleent er persoonlijke betekenis aan die hem/haar verder helpt in het verdiepen en verbreden van coachingsvaardigheden en theoretische inzichten.
· Theoretische inzichten gebruiken
Met behulp van theoretische kaders verdiept de BOS de analyse van praktijksituaties, waarmee nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt en toegepast kunnen worden.
· Individualiseren
De BOS ontwikkelt zich binnen het opleidingskader in een richting die past bij wat hij/zij wil en kan en ook bij wat de schoolcontext vereist.
· Leren van elkaar
De BOSsen leren via dialoog en discussie van elkaars ervaringen en ontwikkelde inzichten.

Inhoud van het programma

De opleiding bestaat uit een training van tien bijeenkomsten, een middenevaluatie en één eindevaluatiegesprek tussen de BOS-in-opleiding en de begeleider(s). De studiebelasting bedraagt ongeveer 100 uur. Aan het eind van de opleiding wordt een nascholingscertificaat uitgereikt.

De tien bijeenkomsten tijdens het schooljaar verschillen in tijdsduur: twee bijeenkomsten beslaan een hele dag, de overige acht starten steeds aan het eind van de middag en lopen door tot 21.00 uur.

De opleiding kent een drietal vaste onderdelen: 

- Training
  Tijdens de opleiding worden tien workshops aangeboden met als onderwerpen o.a.: observatietechnieken, feedback geven, reflective coaching, intervisie, beoordeling portfolio, omgaan met weerstand en adequaat begeleiden.
- Intervisie
  Er worden vijf intervisiebijeenkomsten georganiseerd waarin de BOSsen en/of de begeleiders casussen uit de begeleidingspraktijk inbrengen. Bespreking van begeleidingsonderwerpen aan de hand van de reflectiecirkel van Korthagen, EVA-gespreksmodel, continuüm van König, Merid-model en intervisietrainingen van De Groot. De BOSsen werken tijdens de intervisie ook met elkaar aan de eindopdracht.
- Individuele coaching
De BOS geeft aan wanneer en waarom hij/zij verschillende interventietechnieken heeft gebruikt en wat daarvan het effect was. Aan het begin van de opleiding neemt de BOS een begeleidingsgesprek met een student of nieuwe docent op. Hieruit maakt hij/zij een representatieve keuze van maximaal drie minuten. Dit fragment wordt voorgelegd aan de andere BOSsen-in-opleiding, die daarop feedback kunnen geven. In de maanden april/mei neemt de BOS een tweetal videoclips op en hij/zij bespreekt deze met de begeleider(s).

Data bijeenkomsten

De cursus start dit collegejaar in september 2016 en februari 2017. U kunt zich hiervoor niet meer aanmelden.

Kosten en aanmelding

De BOS-opleiding kost € 1.850,- per persoon, inclusief opleidingsmap, maaltijden, koffie & thee en nascholingscertificaat. 

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt € 50,00 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan.
Annuleren kan alleen schriftelijk bij de afdeling ICLON Plus via emailadres: iclonns@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. afdeling Nascholing, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Reactie van deelnemers

Dé opleiding om sterker te worden in het coachen van DIO's en leerlingen!

De weg van onbewust incompetent naar bewust competent.

De BOS-opleiding helpt je niet alleen bij het begeleiden van studenten/docenten, het geeft je ook inzicht in hoe je gesprekken kan voeren en hoe je elkaar kunt ondersteunen waar nodig.

In de BOS-opleiding leer je veel over je eigen manier van communiceren. Coaching is moeilijk om te leren, maar met behulp van de docent en je coachgenoten kom je een heel eind.  

Locatie

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52 te Leiden. Het lokaal wordt nader bekend gemaakt.

Contactpersoon

Maurice Kramer

 

 
Laatst Gewijzigd: 11-11-2016